คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ประธาน
1.นายอุดร ตันติสุนทร
รองประธานกรรมการ

 1. รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร
 2. นพ. กระแส ชนะวงศ์
  กรรมการและเหรัญญิก
 3. นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
  กรรมการ
 4. พ.อ.สมคิด ศรีสังคม
 5. รศ. ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์
 6. นายสุเทพ อัตถากร 4. ร. ต. พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ 5. ดร. โกวิทย์ พวงงาม
  กรรมการและเลขานุการ
 7. ผศ. ดร. สายทิพย์ สุคติพันธ์
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 8. ดร. ปรีดี โชติช่วง
 9. น. ส. พนมพร ไตรตันวงศ์