OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา

พมส.เข้าพบนักวิจัย ทต.แม่จัน ทต.นางแล และทต.เวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

พมส.เข้าพบนักวิจัย ทต.แม่จัน ทต.นางแล และทต.เวียงเทิง เพื่อพลิกโฉมจังหวัดเชียงราย ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

พมส.ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านภัยพิบัติ

พมส.ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านภัยพิบัติ