ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินที่วางไว้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมโดยย่อดังนี้

  1. งานเผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์เช่น หนังสือ “อะไร ทำไม อย่างไรประชาธิปไตยของประชาชนในชนบท” “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.” เล่ม 1 และ 2 และวารสารข่าว เป็นต้น
  2. งานวารสารข่าว “ข่าวส่งเสริมสภาตำบลและอบต.”
  3. งานประชุมสัมมนาและฝึกอบรมในด้านต่างๆเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอบต., รูปแบบและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของอบต., การมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในอบต., รูปแบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ , การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ฯลฯ
  4. งานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นร่วมกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ
  5. การประชุมศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน
  6. การส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในอบต.