แผนงานและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในอนาคต

จากการดำเนินการเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นและตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ร่วมผลักดันงานด้านนี้มาโดยตลอด มูลนิธิฯ จึงได้วางแผนและโครงการในอนาคตไว้ดังนี้

  1. นำเสนอแนวทางในการพัฒนากฎหมายโดยการแก้ไขกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสมาคมอบต. ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อบต. ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  4. ผลักดันให้อบต. ในพื้นที่ทุรกันดารจัดตั้งกองทุนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษา (ครู) โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อกลับมาเป็นครูสอนในท้องถิ่นของตนเอง
  5. ส่งเสริมบทบาทสตรีในองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรณรงค์ให้สตรีสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสภาอบต. และผู้บริหารเทศบาลและอบต. มากขึ้น
  6. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  7. รณรงค์ให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วได้สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้บุคลากรที่พร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ์เข้ามาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น
  8. พัฒนางานเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ