คลังข้อมูลและสื่อความรู้

คลังข้อมูล

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 2

เอกสารประกอบการบรรยาย


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 เมษายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 เมษายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2566

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 มีนาคม 2566

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 มีนาคม 2566

รายงานผลประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565


สินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) เพื่อก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่

เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”
สินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) เพื่อก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่

เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”