คลังข้อมูลและสื่อความรู้

คลังข้อมูล

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 2

เอกสารประกอบการบรรยาย


รายงานผลประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565


สินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) เพื่อก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่

เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”
สินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) เพื่อก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่

เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”