หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา

พมส. เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัย แฟลตฟอร์ม CDDP ในโครงการฯ 

พมส. เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัย แฟลตฟอร์ม CDDP ในโครงการฯ 

พมส. ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

พมส. ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

หลักสูตร พมส. และ Bedrock จัดฝึกอบรมการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองในทั้ง 4 ด้านอัจฉริยะ ให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในแต่ละด้าน  

หลักสูตร พมส. และ Bedrock จัดฝึกอบรมการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองในทั้ง 4 ด้านอัจฉริยะ ให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในแต่ละด้าน  

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จาก หน่วยวิจัยการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจ(DTRAB) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นปรึกษาโครงการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่