บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

บพท. หนุน นักพัฒนาเมืองระดับสูง โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่น 55 เทศบาลเด่น ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

พมส.ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านภัยพิบัติ

พมส.ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านภัยพิบัติ

ประชุมทีมนักวิจัยโครงการหลัก เพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อหัวหน้าโครงการ

ประชุมทีมนักวิจัยโครงการหลัก เพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อหัวหน้าโครงการ