คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นายอุดร ตันติสุนทรประธาน
รศ. นรนิติ เศรษฐบุตรรองประธานกรรมการ
นพ. กระแส ชนะวงศ์กรรมการและเหรัญญิก
นายบัญญัติ พุ่มพันธ์กรรมการ
พ.อ.สมคิด ศรีสังคมกรรมการ
รศ. ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์กรรมการ
นายสุเทพ อัตถากรกรรมการ
ร. ต. พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์กรรมการ
ดร. โกวิทย์ พวงงามกรรมการและเลขานุการ
น. ส. ทองเล็ก ปาตังกะโรเลขานุการ
ผศ. ดร. สายทิพย์ สุคติพันธ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร. ปรีดี โชติช่วงกรรมการ
น. ส. พนมพร ไตรตันวงศ์กรรมการ
ศ. ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ที่ปรึกษา