แนวทางการดำเนินงาน

  1. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น
  2. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือ และจัดทำวารสารข่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะสภาตำบล และ อบต.
  3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษา และพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกทม. และภูมิภาค
  4. สนับสนุนการจัดตั้งชมรม อบต. ขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ