โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ นักวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ นักวิจัยประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจร่วมถึงการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดจัดประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่อเปิดพื้นที่หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ร่วมกับนักวิจัยในโครงการฯ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัย

สาระโดยสังเขปของการหารือกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ คือ การทำฐานข้อมูลเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  เทศบาลเมืองลำพูน คือ การทำฐานข้อมูลเมือง ด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทศบาลตำบลบ้านกลาง คือ การทำฐานข้อมูลเมือง ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยทั้ง 3 เทศบาลได้ให้ความสนใจเรื่อง กระบวนการเขียนรายงานการวิจัย การต่อยอดจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ โดยการวิจัยในครั้งนี้ นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) ถือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัยฯ โดยจะมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง