นักวิจัยในโครงการการฯ เข้าพบ2ผู้นำเทศบาล หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ2ผู้นำเทศบาล เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดจัดประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยมีคณะทำงานฯ จาก มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ร่วมกับนักวิจัยในโครงการฯ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัย           

          สาระโดยสังเขปของการหารือกับ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คือ การทำฐานข้อมูลเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ กระบวนการเขียนรายงานการวิจัย การทำบัญชี การต่อยอดจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ จาก Local สู่เลอค่า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านมรดกท้องถิ่น building block และ ข้อมูลผู้อาศัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละครัวเรือน

          ด้าน เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เน้นการทำฐานข้อมูลเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เช่นกัน แต่ทว่าสิ่งที่อยากให้ นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัยฯ โดยจะมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น คือ การมีระบบแจ้งเตือนคนในพื้นที่เกี่ยวกับสารเคมี ว่าพื้นที่ ณ จุดนั้น ช่วงเวลานั้นมีสารเคมีอยู่ในปริมาณที่มากเกินไป อันตรายควรออกจากบริเวณ หรือแม้กระทั่งการเตือน เรื่องอากาศว่าในพื้นที่นั้นมีค่า PM 2.5 เท่าไร ไม่ควรเข้าบริเวณนั้นๆเป็นต้น

เทศบาลตำบลเกาะคา

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ