พมส.เข้าพบนักวิจัย ทม.แพร่ และ ทต.เชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ นำโดย ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวทองเล็ก ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายภัทรพล ขวัญสุด นักวิจัย ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อหารือการดำเนินโครงการวิจัยการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมกับนักวิจัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง           

โดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ได้เริ่มกิจกรรมด้วยการกล่าวถึง ที่มาของทุนวิจัยและนวัตกรรม การปฏิบัติการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ”

อนึ่ง เพื่อพลิกโฉมเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และ บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV) ต่างร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาล เนื่องจากเทศบาลแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นในแพลตฟอร์มกลางนี้ทางเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ หรือสามารถส่งความต้องการการปรับปรุงแฟลตฟอร์มไปยังทาง AI & Robotics Ventures (ARV) โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที และในอนาคตแฟลตฟอร์มนี้ ภายใต้ บพท.จะมีส่วนในการพัฒนาและพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล และจะเป็นอีกส่วนที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบาลเมืองแพร่