นักวิจัยในโครงการการฯ เข้าพบ2ผู้นำเทศบาล หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เข้าพบ2ผู้นำเทศบาล เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย