แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

  1. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น
  2. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือและจัดทำวารสารข่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะสภาตำบลและอบต.
  3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกทม. และภูมิภาค
  4. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอบต. ขึ้นในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ