มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย หลังรับทุนวิจัยในโครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย  ให้กับนักวิจัย และคณะทำงานของทั้ง 60 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยมี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยให้นักวิจัยทราบ และแนวปฏิบัติทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบของโครงการวิจัยต่อไป