งานเปิดตัวหลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่น 1 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565

“ความท้าทายและโอกาสของท้องถิ่น ต่อการพัฒนาประเทศไทย ในระบบเศรษฐกิจใหม่” โดย นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“ท้องถิ่น: หัวใจสําคัญในการพัฒนาพื้นที่” โดย รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

“ยกระดับท้องถิ่นไทย ด้วยวิจัย และนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

“พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทายที่ต้องเอาชนะ” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย