การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน (World’s Urban Development Trend) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

“การเมืองโลก ผลกระทบกับ “เมือง” เรา !” โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ