การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง Smart Local Government หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

“ยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์” โดย นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ประกอบการร่วมทุน บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนนเจอร์ จํากัด

“Big Data สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน” โดย ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี อาจารย์ประจําหลักสูตรสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย