การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง เสริมสร้างกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

“การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน กรณีของประเทศไทย ความสำเร็จและความท้าทาย ที่ต้องเอาชนะ” โดย ดร.วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

“ธนาคารโลกกับการเสริมสร้างกรอบการทํางานระดับชาติสําหรับหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเมือง”
– อะไรคือ Public Private Partnership และต้องทําอย่างไรให้เกิดหุ้นส่วนการลงทุนแบบ Public Private Partnership – เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถทํา Public Private Partnership คุณภาพสูง
– สร้างรายได้จากแหล่งของตัวเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ Public Private Partnership แข็งแกร่งและยั่งยืน โดย Dr.Jeff Delmon ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ธนาคารโลก และ นายขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจําประเทศไทย (มีการแปลเป็นภาษาไทย)