การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง โอกาสใหม่ในการลงทุนของเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

“การขนส่งอัจฉริยะในเมืองที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” โดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จํากัด

“โอกาสใหม่ในการลงทุนของเมือง” โดย นายเสนีย์ สมมา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 3 สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน)

“ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชันพลังงาน สะอาด (Smart Energy Solutions for Sustainability)” โดย นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อํานวยการอาวุโส บริหารการตลาดและการขาย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด