การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

“Data Solution เพื่อยกระดับเทศบาล: ยกระดับการบริหารจัดการ” โดย บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด และ บพท.

“Urban Solutions ยกระดับเทศบาล เพื่อพัฒนารายได้ พัฒนา เศรษฐกิจ และพัฒนาบริการสาธารณะ” โดย บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด และ บพท.

“Empathy” เข้าอกเข้าใจกัน พื้นฐานสําคัญของการพัฒนาเมือง โดย ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)