ปฏิบัติการพัฒนาเมือง ตัวบทปฏิบัติการ: เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

“การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO” โดย คุณโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการรักษาการหัวหน้าทีมการรู้หนังสือและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนกนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาทักษะ สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

“การพัฒนาเมือง อดีต ปัจจุบัน อนาคต จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย Thailand Creative Cities คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระดับโลก” โดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ หัวหน้าโครงการ Phayao Learning City