การพัฒนารายได้และกลไกการเงินใหม่ (Financial Mechanism & Special Purpose Vehicle) และปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาข้อเสนอโครงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่10 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

“ข้อมูลเปิด: โฉมหน้าใหม่ของการพัฒนาท้องถิ่นไทย Open Data: New Face of City and Local Development” โดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สํานักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

“นวัตกรรมการบริหารและการคลังท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น (กกถ.) และอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์