การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

“นวัตกรรมดิจิทัลของไอเน็ต สําหรับ อปท.ดิจิทัล”
– นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับงานด้านสวัสดิการทางสังคม
– นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับงานด้านการบริหารและปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกซ์
– ระบบ Private Platform.
– ดิจิทัลสําหรับการบริการสาธารณะอื่นๆ โดย ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร ที่ปรึกษา บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)