การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565

“มุมมองภาคเอกชน: BCG กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาคอีสาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ที่ปรึกษา บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ําตาล จํากัด

“บริบทเศรษฐกิจไทยและแนวทางการระดมทุนพัฒนาเมือง” โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง