ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ตลอดเวลาที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินงานในด้านต่างๆตามแผนการดำเนินที่วางไว้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมโดยย่อดังนี้
งานเผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์เช่น หนังสือ “อะไร ทำไม อย่างไรประชาธิปไตยของประชาชนในชนบท” “คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.” เล่ม 1 และ 2 และวารสารข่าว เป็นต้น
งานวารสารข่าว “ข่าวส่งเสริมสภาตำบลและอบต.”
งานประชุมสัมมนาและฝึกอบรมในด้านต่างๆเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอบต. , รูปแบบและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของอบต. , การมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในอบต. , รูปแบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ , การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ฯลฯ
งานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นร่วมกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ
การประชุมศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน
การส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในอบต.