มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการให้กับนักวิจัย

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการให้กับนักวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ ให้กับนักวิจัย และคณะทำงานจากทั้ง 60 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยมี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายภัทรพล ขวัญสุด นักวิจัย  สำหรับการชี้แจงในวันดังกล่าวนั้น คือการชี้แจงการจัดทำรายงานการเงิน การจัดทำทะเบียนคุมเงินสด การทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย  การทำใบสำคัญจ่ายและแผนการใช้เงิน และ Flow การเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินของของงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบของโครงการวิจัยต่อไป ด้าน ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ยังได้กล่าวปิดท้ายการประชุมด้วยว่า “การประชุมวันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติม เพื่อให้ให้ง่ายต่อการดำเนินโครงการ ให้สามารถทำตามกระบวนการและสามารถเบิกจ่ายได้ ขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่มาร่วมทำความเข้าใจในกระบวนการ รายละเอียดเชิงลึกต่าง ๆอีกครั้ง”