มข. ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดการอบรมการใช้ระบบการประเมิน online ITAGC SYSTEM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดการอบรมการใช้ระบบการประเมิน online ITAGC SYSTEM ให้กับหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ เป็นหัวหน้าโครงการนั้นได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดการอบรมการใช้ระบบการประเมิน online ITAGC SYSTEM ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของ แพลตฟอร์ม ITAGC พร้อมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ITAGC เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

          ก่อนเริ่มการแนะนำระบบ การใช้งาน การดูแลรักษา และการบริการ ของ ITAGC SYSTEM โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ ผศ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ตัวแทนทีมที่ปรึกษา นั้น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้กล่าวนำด้วยว่า “ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ป.ป.ช. เองก็ได้ให้ความสำคัญอยู่เรื่อยมาเช่นกัน เพราะถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และในปัจจุบันได้มีการขยายการประเมินไปยังภาคเอกชน เพราะถือเป็นเครือข่ายที่มาร่วมทำงาน ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบ ITAGC ว่าประเมินอย่างไร มีบทบาทอย่างไรต่อหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐจึงถือเป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำ”

          ด้าน คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงาน ป.ป.ช. นั้นได้ให้เกียรติมากล่าวถึง ความเป็นมา และความสำคัญของ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ITAGC ด้วยว่า “เดิม ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความท้าทาย ทำให้ต้องมีการขยายการประเมินในส่วนของภาคเอกชนด้วย จึงนำมาสู่การพัฒนาระบบประเมินที่เป็นสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วงแรก จะเห็นว่าข้อกล่าวหาเรื่องร้องเรียน ต่างๆ ไม่ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร ภาคเอกชนมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องข้องในส่วนสำคัญเสมอ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในหลายมิติ และเมื่อ ป.ป.ช. พบความสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้นกับทั้งรัฐและเอกชน จึงเป็นที่มาของการมีกรอบการประเมิน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 176 ที่มีแนวทางในการตรวจสอบภายในที่ดี ที่บริหารจัดการต่างๆได้ดี รวมถึงป้องกันการทุจริตได้ โดยสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องดำเนินการ และทำอย่างไร เมื่อเทียบเคียงกับการประเมิน ITA การพัฒนาระบบการประเมินจึงเกิดขึ้นมาเป็นการประเมิน ITAGC”

          ต่อเนื่องด้วย ผศ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ปรึกษาการวิจัย และพัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูล ITAGC SYSTEM ได้แนะนำถึงการใช้งานระบบ ITAGC ในส่วนหลักๆ โดยมีสาระโดยสังเขป คือ ITAGC เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสำหรับการประเมิน ITAGC ซึ่งในส่วนของระบบตัวใหม่นี้จะถูกนำมาใช้สำหรับปีงบประมาณหน้า ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ จะมาแนะนำ ให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการ ใช้งานของงานระบบ ITAGC ซึ่ง ระบบ ITAGC จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช ดูแล และเป็นผู้ให้คะแนนเป็นหลัก ส่วนที่สองคือบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมรับการประเมิน ส่วนที่สาม คือหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานเอกชน และสุดท้ายคือ หน่วยตรวจสอบที่เข้ามาประเมินให้กับหน่วยงานเอกชน  โดยได้ตั้งตัวย่อในระบบ การประเมินหน่วยงานเอกชน ITAGC – I เอกชนประเมินตัวเอง ITAGC – O เป็นการกรอกการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานภาครัฐC– E1 และหน่วยงานตรวจสอบ ITAGC – E2 และทำการแนะนำส่วนหลักๆต่างๆของการใช้ระบบทั้งส่วนของ Admin กลาง หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานตรวจ ป.ป.ช และหน่วยงานกำกับติดตาม และในระบบ ITAGC ใหม่นี้ 3 สามารถเข้าอบรมกับพนักงานเกี่ยวกับการประเมิน ต่างๆได้

          อนึ่ง ประเด็นเพิ่มเติมจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ Course ITAGC online จะมีองค์ความรู้พื้นฐานต่างๆ และมีการทดสอบ Pre-test / Post-test โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ และได้กล่าวว่า ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาระบบนำร่อง พัฒนาการประเมินเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด

          ปิดท้ายการอบรม รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ กล่าวว่า “ในการนำระบบการประเมินต่างๆ มาพัฒนาให้ เป็นแบบออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ และจะเป็น Course  online ต่อไป และในอนาคตคงจะมีรายวิชาอื่นตามมาให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ มีเกียรติบัตร แล้วเชื่อมโยง online learning รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญาของรัฐ ข้อมูลต่างๆทั้ง โครงการของหน่วยงานเอกชนที่ทำกับหน่วยงานภาครัฐ ก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เข้ามาสู่การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆส่วนเข้าด้วยกัน มาเป็นระบบ ITAGC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและนำไปสู่การยกระดับสังคมไทยต่อไป”