มข. เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ร่วมเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ร่วมเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ขึ้นภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สร้างช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และหาช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          สำหรับเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” นั้น เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวหัวข้อ บทบาทของการนำนวัตกรรมมาใช้กับ Smart Farmer โดย คุณภูดิส หาญสวัสดิ์ เกษตรกร Young Smart Farmer ของโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่จิ้งหรีด ซึ่งได้เล่าถึง จุดเริ่มต้นที่มาของความสำเร็จในปัจจุบัน จากการที่ไม่รู้ และได้ทำตามวิธีดี ๆ ต่างๆ พร้อมนำตัวเองเข้ามาหาหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้กับการเกษตรของตน และมีการนำองค์ความรู้วิชาการต่างๆ มีการนำข้อมูลมาปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายต่างๆ  การทำสิ่งต่างๆจะต้องอาศัยชุมชน

          ต่อด้วย คุณอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ที่มาเล่าถึงบทบาทของนวัตกรรมต่อการพัฒนาชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้น แต่ทว่าการจัดตั้งนั้นๆ ก็ได้มีการดูบริบทของชุมชน วิเคราะห์ในส่วนที่มีอยู่ โดยมีกลไกในการเชื่อมประสานกับองค์กรผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และนำกลุ่มไปทำการศึกษาองค์ความรู้นั้นๆ รวมไปถึงการอธิบายถึงประเภทนวัตกรรมต่อการพัฒนาชุมชน และความท้าทายที่ว่านวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกลุ่มนั้น จะเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ชุมชนที่มีของอยู่แล้วนั้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าตามเทรนด์ต่างๆ

          ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาเล่าถึงบทบาทการสร้างนวัตกรรมของคณะ การนำสิ่งดีๆต่างๆ ไปสู่ชุมชน และมองว่าบทบาทศักยภาพของคนในคณะมีส่วนใดบ้าง ทีร่จะมีส่วนเน้นการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริการ

          และสำหรับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนการวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้กล่าวถึงมิติการพิจารณาทุน การทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียม ภาพรวมของประเทศ ที่ทุกส่วนจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเนื่องด้วยการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ การผลักดันที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ มองหาเครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการ

          ปิดท้ายเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” ขึ้นภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้มากล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การเน้นนวัตกรรม เพราะการทำสิ่งเดิม ด้วยวิธีเดิมก็จะได้ผลลัพธ์ตามเดิม ซึ่งยุคสมัยใหม่ การลงทุนต่างๆต้องเชื่อมต่อการตลาดให้ได้