“Doing to learn.” มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ. ชัยภูมิ เข้าพบนักวิจัย ทต.บ้านเพชรภูเขียว และ ทต.คอนสวรรค์ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

“Doing to learn.” มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ. ชัยภูมิ เข้าพบนักวิจัย ทต.บ้านเพชรภูเขียว และ ทต.คอนสวรรค์ ภายใต้หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เพื่อประชุมหารือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำโดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว และ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อหารือการดำเนินโครงการย่อย ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ร่วมกับนักวิจัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

          โดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง “รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย และนวัตกรรมการปฏิบัติการพัฒนาเมือง” ภายใต้โครงการ“การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ” ซึ่งส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการคือ การฝึกอบรมในหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และปริมาณการทำงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้นักวิจัยเห็นภาพสำคัญร่วมกัน คือการมีส่วนร่วมที่จะทำให้องค์กรมีการพลิกโฉมองค์กร ให้เป็นองค์ดิจิทัล โดยการสนับสนุนให้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม และนำมาสู่การยกระดับการพัฒนาด้วยชุดความรู้ต่าง ๆ”

          สำหรับสาระโดยสังเขปของการหารือกับ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นั้น นายเจริญ เสมาเพชร นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติมาต้อนรับ และร่วมอภิปรายแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว มีเป้าหมายจะพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอัจฉริยะ ด้านตน และบุคลากรของเทศบาล ต่างพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบ และให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล กับกองต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์การทำแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวในรูปแบบดิจิทัล ที่จะมีการออกแบบและปรับแต่งแดชบอร์ดข้อมูลเมืองด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สำหรับเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวโดยเฉพาะ

          ด้านเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากที่ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแล้ว นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ได้กล่าวว่าทางเทศบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้การทำงานบนฐานการวิจัย Doing to learn. ลงมือทำเพื่อที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเทศบาล รวมถึงบุคลากรในเทศบาล และเรื่องที่อยากจะพัฒนา คือเน้นในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรือน และข้อมูลการปฏิบัติการของรถขยะของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ผ่านแดชบอร์ดข้อมูลเมืองด้านขยะมูลฝอยสำหรับเทศบาลตำบลคอนสวรรค์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ภายหลังจากการพูดคุย นักวิจัยของเทศบาล ยังได้มีการนำเสนอผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนอกจากที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อการบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์” ด้วยว่า เทศบาลอยากทำชุดองค์ความรู้ที่เล่าถึง “ปูมเมือง” หรือ “คอนสวรรค์ Study” ด้วย ด้าน ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะทิ้งท้ายว่า “อยากให้ทางเทศบาลตำบลใช้งบจากทุนวิจัยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถนำงบไปบริหารจัดการ ผลพลอยได้จากงานวิจัยนี้ คือจัดทำเป็นกิจลักษณะเลย โดยการตีพิมพ์เป็นหนังสือฉบับพิเศษ รวบรวมเอกสาร ตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์ ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองต่างๆ

อนึ่ง เพื่อพลิกโฉมทั้งสองเทศบาลตําบล ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV) ต่างร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาล เนื่องจากเทศบาลแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นในแพลตฟอร์มกลางนี้ทางเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ หรือสามารถส่งความต้องการการปรับปรุงแฟลตฟอร์มไปยังทาง AI & Robotics Ventures (ARV) โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที และในอนาคตแฟลตฟอร์มนี้ ภายใต้ บพท.จะมีส่วนในการพัฒนาและพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล และจะเป็นอีกส่วนที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์