บพท. พมส. เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อพลิกโฉมเมือง แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อพลิกโฉมมือง แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วยนักวิจัยคณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) โดย ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลเมืองเก่าเพื่อทบทวนเป้าหมายในการดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำความเข้าใจเพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ออกแบบภาพความสำเร็จ เพื่อมุ่งสร้างข้อมูลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ก่อนพลิกโฉมเทศบาลตำบลเมืองเก่าด้วยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยมีนายก โกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย และบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองเก่าให้การต้อนรับ

เริ่มต้นการหารือ โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) กล่าวทบทวนเป้าหมายในการดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลเมืองเก่า และในการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้มีท่านนายกเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทำงานทุกท่านล้วนเป็นนักวิจัย และเชื่อว่าการยกระดับการพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งความเจริญ ต้องมีกลไกหลักคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ “เทศบาล”

สำหรับเทศบาลตำบลเมืองเก่า นั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางเทศบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งจะมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะที่ต้นทาง รวมถึงการสร้างระบบการเก็บขนขยะอย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการวางแผนเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้หารือกับนักวิจัยของเทศบาลเมืองเก่าเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีข้อมูล ป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการโครงการ รวมถึงการชี้แจงการบริหารจัดการทุนในการดำเนินโครงการวิจัย

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ยังได้ให้เกียรติกล่าวปิดท้ายการประชุม ว่า  “ทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า” และกล่าวว่า “การมีข้อมูลทุก ๆ ด้าน ที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ในจุดต่าง ๆ ทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้น”