บพท. พมส. มอ. และ ARV ลงพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ลงพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วยนักวิจัยคณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) นำโดย ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และในฐานะนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เครือข่ายทีม facilitator จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) นำโดย รศ.ดร.ประภาส เมืองจันทร์บุรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้แทนบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และคณะนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การบริหารจัดเก็บรายได้ สำหรับ เทศบาลนครหาดใหญ่” ร่วมกับนักวิจัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง            

สาระโดยสังเขปของการหารือกับนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่นั้น ทางทีม บพท. พมส. ARV พร้อมทีมโค้ชด้านวิชาการในพื้นที่ อย่างคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะร่วมกันทำงาน เพื่อเดินต่อการจัดทำข้อมูลตั้งต้นเพื่อนำสู่การแปลงข้อมูลให้มีชีวิตโดยอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดทำฐานข้อมูลและนำเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มภาษีป้าย และการพัฒนาต่อยอดข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแดชบอร์ดข้อมูลเมืองที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการท้องถิ่น และการวางแผนเพื่อบริหารจัดการท้องถิ่นแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมเมืองด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง