พมส.เข้าพบนักวิจัย ทม.กันตัง จ.ตรัง และ ทต.เหนือคลอง จ.กระบี่ หารือการยกระดับท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง และเทศบาลตำบลเหนือคลอง จ.กระบี่ หารือการยกระดับท้องถิ่น ด้านโครงการพื้นฐาน และสุขภาพอัจฉริยะด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

การพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองการบริการประชาชน และรับมือกับปัญหาต่างๆ ถือเป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วย นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ นำโดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณทองเล็ก ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมมีภาคีเครือข่ายด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง และเทศบาลตำบลเหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ของเทศบาลหลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อให้การจัดการเมืองมีประสิทธิภาพ

สำหรับการติดตามการจัดเก็บข้อมูลในวันนี้ทั้งสองเทศบาลได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำเข้าข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลเมือง ด้านโครงการพื้นฐาน และสุขภาพอัจฉริยะ พร้อมผู้นำของเทศบาลยังนำทีมผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนบุคลากรจากทุกกองงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯยกระดับท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงด้วย

อนึ่ง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) บริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาล เนื่องจากเทศบาลแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นในแพลตฟอร์มกลางนี้ทางเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ หรือสามารถส่งความต้องการการปรับปรุงแฟลตฟอร์มไปยังทาง AI & Robotics Ventures (ARV) โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที และในอนาคตแฟลตฟอร์มนี้ ภายใต้ บพท.จะมีส่วนในการพัฒนาและพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล และจะเป็นอีกส่วนที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้

เทศบาลเมืองกันตัง

เทศบาลตำบลเหนือคลอง