ผอ. ฝ่าย 3 บพท. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) บพท. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ

“ขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการพัฒนาคนและระบบ” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้รับเชิญจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิยะกุล

          สำหรับเจตนารมณ์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ คือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรภายใต้หลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น           ขอบข่ายความร่วมมือ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นผู้ดำเนินการ สรรหา ปรับปรุงสื่อการสอน และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และทาง สำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้สนับสนุนเนื้อหา กรณีศึกษา สื่อประกอบการสอน วิทยากรในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนการดำเนินการ