พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์จีนใหม่ ไทยจะรับมืออย่างไร

                         โดย พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง      

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิธีคิดใหม่ โอกาสใหม่ ในโลกผันผวน

โดย ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Smart City สร้างโอกาสให้ทุกคน

โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล