มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา

MOU พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และ เทศบาลตำบลลำพญา ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งสร้าง “การพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)”

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผลจากการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด โดย ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป และเทศบาลตำบลลำพญา โดย นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา ได้เล็งเห็นว่าหน่วยงานของตน ต่างมีพันธกิจ เป้าหมาย ความสนใจ และกิจกรรมที่สอดคล้องตรงกัน จึงได้ตกลงให้มีการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) และจัดให้พิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำพญา 

การลงนาม MOU ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 หน่วยงาน อย่างเป็นทางการ ที่ทั้ง 3 หน่วยงาน มีวิสัยทัศน์และจุดร่วมที่ตรงกัน คือ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อนำผลจากการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมือง มาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองอันจะนำมาสู่การมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉิน บรรเทาผลกระทบ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภาค และเมืองอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป 

โดยความร่วมมือในการดำเนินการนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดการนำข้อมูลเมืองของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนติดตามผล แก้ปัญหา ตลอดจนบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) และมีเป้าหมายสูงสุด คือการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ อนึ่งเป้าหมายการลงนาม MOU ครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มุ่งหวังผลที่ปฏิบัติได้สามารถให้เกิดการนำข้อมูลเมืองของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ มาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนติดตามผล แก้ปัญหา ตลอดจนบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ขึ้นจริง 

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และเทศบาลตำบลลำพญา ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาพื้นที่ โดยภาคีเครือข่าย โดยทั้ง 3 หน่วยงาน ต่างมีความยินดีที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือต่าง ๆให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป อนึ่ง ภายหลังจากลงนามใน MOU แล้ว ทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทันที อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อ Identify การรวบรวมข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดทำแพลตฟอร์ม  ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงท้ายของพิธี มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในฐานะผู้บริหารซึ่งมีภารกิจให้นโยบาย และตรึงเป้างานวิจัยที่มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บพท. มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ยังได้ให้เกียรติกล่าวในพิธีด้วยว่า “ข้อมูลเมืองสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่ และเชื่อมั่นในพลังทวีคูณที่เกิดขึ้น จากการประสานความร่วมมือกัน บนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน”