บพท. พมส. มอ. และ ARV ลงพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ลงพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบนักวิจัยเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน