มท. ลงนาม MOU ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเมือง ตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมือง

ที่มา : ข่าวออนไลน์ ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เผยแพร่ วันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2564)

https://gnews.apps.go.th/news?news=99328

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A และ B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และร่วมเสวนา พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “รูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเมืองในการยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ สนับสนุนการทำนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนาเมือง และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมือง

รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การส่งเสริมในด้านการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการสร้างเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมและสนับสนุนเชื่อมโยงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบข้อมูลทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

“ในการนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีความพยายามในการร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ” รองอธิบดี สถ. กล่าว