นายกเล็กฯยิ้มรับประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศพร้อมสมาชิก รับมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองชุดที่ 1 หลังผ่านการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทการพัฒนาเมือง ใช้เวลาอบรมเชิงปฏิบัติการนาน 2 เดือน ในหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง https://www.komchadluek.net/news/education/535598