อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2566

 การการประเมินความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Maturity Assessment: DMA) และปัจจัยสู่ความสำเร็จของ Digital Transformation

                        โดย ดร. จักรพันธ์ จุลละโพธิ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์จำกัด

                        และรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมดำเนินรายการ

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขององค์กร

การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ธรรมาภิบาลข้อมูลและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในท้องถิ่น

โดย ผศ.ดร. นคร  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ Privacy Thailand

ผศ.นุรัตน์ ปวนคำ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง