อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

การบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาอัจฉริยะ

โดย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ข้อมูล สารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 

                               คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (กกถ.)