อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 เมษายน 2566

จาก Local สู่เลอค่า ปลูกชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ  นักออกแบบแบรนด์ธุรกิจอาหาร การเกษตร 

                        ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ และเจ้าของรางวัลออสการ์อาหารโลก

                        Gourmand World Awards ฝรั่งเศส 16 ปีซ้อน

“พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระดับโลก”

โดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา