อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มีนาคม 2566

 BCG กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

 โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ที่ปรึกษา บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

พลังงานกับโอกาศของพัฒนาเมือง

โดย ดร.ทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์ 

                         ที่ปรึกษาบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)