สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

“การบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาอัจฉริยะ”

โดย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เมืองแห่งอนาคต: เมืองอัจฉริยะ”

โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล