บพท. พมส. และ ม.บูรพา ลงพื้นที่เข้าพบนักวิจัย ทต.วิหารแดง จ.สระบุรี และ ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หารือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี หารือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วยนักวิจัยคณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อหารือการดำเนินงานและร่วมออกแบบภาพความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับนักวิจัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การเตรียมความพร้อมคนทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปรับงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง 

 สาระโดยสังเขปของการหารือกับนักวิจัยเทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี นั้น ทางทีม บพท. พมส. พร้อมทีมโค้ชด้านวิชาการในพื้นที่ อย่างคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา จะร่วมกันตอบโจทย์ สร้างการเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังของ “โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะของเทศบาลตำบลวิหารแดง” ที่นอกจากการได้มาซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองด้านการจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะของเทศบาลเพื่อใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในท้องถิ่น รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือแล้ว คือ “เทศบาลตำบลวิหารแดง” ต้องพร้อมนำสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพและสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเกิดการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือ

 ต่อเนื่องที่ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อการจัดการภัยพิบัติสำหรับเทศบาลนครปากเกร็ด ที่มีเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาให้เมืองสามารถวางแผนและบริหารจัดการกับภัยพิบัติด้านอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือ ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้จากโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และทุนวิจัยจากมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยในที่ประชุม นายวิชัย  บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้มีการหารือกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ถึงผลพลอยได้จากงานวิจัยด้วยว่า เขตเทศบาลมีสถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเมื่อแพลตฟอร์มกลางนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนดั้งเดิมปากเกร็ดได้ด้วย

 อนึ่ง เพื่อพลิกโฉมเมืองด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) บริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV) และมหาวิทยาลัยบูรพาต่างร่วมใจทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาลตำบลวิหารแดง  และเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อให้มาซึ่งแพลตฟอร์มกลาง ที่ทางเทศบาลตำบลวิหารแดง  และเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ หรือสามารถส่งความต้องการการปรับปรุงแฟลตฟอร์มไปยังทาง AI & Robotics Ventures (ARV) โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที และในอนาคตแฟลตฟอร์มนี้ ภายใต้ บพท.จะมีส่วนในการพัฒนาและพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัล และจะเป็นอีกส่วนที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้

เทศบาลตำบลวิหารแดง

เทศบาลนครปากเกร็ด