ประชุมทีมนักวิจัยโครงการหลัก เพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อหัวหน้าโครงการ

ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศต่อหัวหน้าโครงการ

เมื่อกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การประชุมเพื่อติดตาม และการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ต่อหัวหน้าโครงการ เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย โดยในวันนี้ 24 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กรอบการวิจัยยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย

          สำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ยังได้ให้เกียรติรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภายหลังจากที่นักวิจัยได้มีการนำเสนอ และตอบข้อซักถามของหัวหน้าโครงการแล้ว ด้านหัวหน้าโครงการยังได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสรุปในการจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปด้วย