บพท. พมส. มบ. และทต.บางพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตร พมส.และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะ และการพัฒนากลุ่มผู้สูงวัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และเทศบาลตำบลบางพูน พูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะ และการพัฒนากลุ่มผู้สูงวัย