ประชุมทีมนักวิจัยโครงการหลัก เพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯต่อหัวหน้าโครงการ

ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อติดตามและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศต่อหัวหน้าโครงการ