พมส.ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านภัยพิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับ 12 เทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 17 เทศบาล ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 5 เทศบาลด้านภัยพิบัติ