มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด