เครือข่ายของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เครือข่ายของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 1. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผู้รับผิดชอบ รศ. ดร. ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์ (โทร. 02-310-8496)
 2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้รับผิดชอบ นายอลงกรณ์ อรรคแสง (โทร. 02-613-3123)
 3. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้รับผิดชอบ รศ. ดร. ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (โทร. 02-503-3586)
 4. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก
  ผู้รับผิดชอบ นายบัญญัติ พุ่มพันธ์(โทร. 055-511-266)
 5. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ผู้รับผิดชอบ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ (โทร. 074-212-822)
 6. ศูนย์ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้รับผิดชอบ ดร. ธนัน อนุมานราชธน (โทร. 053-224-076, 941-007)
 7. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
  ผู้รับผิดชอบ คุณปราโมทย์ สมัครการ (โทร. 053-221-678)
 8. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
  ผู้รับผิดชอบ คุณนุชรี พวงจิตร (โทร. 054-219-287)
 9. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
  ผู้รับผิดชอบ อ.นิจเทศ มาตย์เมือง
 10. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้รับผิดชอบ ดร. พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ (โทร. 043-237-605)
 11. ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้รับผิดชอบ ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ (โทร. 055-251-037)

ที่ตั้งสํานักงาน
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 106 ถนนพหลโยธิน 42 บางเขนกรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-940-1680-1 โทรสาร 02-579-7472
Website: www.plaf.or.th
E-mail: info@plaf.or.th